English پنج‌شنبه, 28 فروردين 1393 English
English English
عنوان : دستورالعمل آزمون پذیرش دوره های تكمیلی تخصصی (فلوشیپ)
تاريخ :
 ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ 
ساعت : ۱۴:۲۴:۴۹

1 - دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني که داراي مجوز آموزش دوره¬هاي تکميلي تخصصي هستند، مجاز مي باشند با توجه به جدول ظرفيت پذيرش مورد تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي كه متعاقباً ارسال خواهد گرديد، باتوجه به آغاز ثبت نام آزمون پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي فلوشيپ ارديبهشت ماه سال 1391 ازتاريخ 15/12/1390 لغايت 29/12/1390 مقتضي است نسبت به اعلام مراتب ازطريق جرايد كثيرالانتشار كشوري درسه نوبت درتاريخ هاي 04/12/1390 و 08/12/1390 و13 /12/1390 اقدام لازم به عمل آوريد مهلت ثبت نام قابل تمديد نمي باشد.
2 -تاريخ آزمون كتبي 28/02/1391 تاريخ آزمون شفاهي29/02/1391 لغايت 30/02/1391 و شروع دوره 01/07/1391 خواهد بود .
توجه: پذيرش نهايي از طريق معدل گيري آزمون کتبي شامل يكصد سوال ، با ضريب 2 و آزمون شفاهي (بصورت OSCE) با ضريب 1 و با رعايت کليه مقررات انجام مي پذيرد.
3/( نمره شفاهي + ( نمره کتبي×2 ))
3- طبق مصوبات هفتادوپنجمين نشست شوراي آموزش پزشكي وتخصصي شركت كنندگان آزمون هاي پذيرش دوره هاي تكميلي تخصصي در هر مرحله ازآزمون هاي كتبي وشفاهي (اعم ازOSCE و...)ملزم به كسب حداقل 60% ازنمره كل هرمرحله از آزمون هاي مذكور مي باشند.
1-3- بنا به مصوبات شصت ونهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در اين دوره حداقل 50% ظرفيت هر رشته/محل به اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور تعلق خواهد گرفت
تبصره 1 : اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي آزاد اسلامي مشمول استفاده از مزاياي فوق شناخته نمي شوند.
تبصره 2: در صورت تكميل نشدن ظرفيت اعضاي هيأت علمي و يا عدم احراز حدنصاب، ظرفيت پذيرش از بين داوطلبان آزاد واجد شرايط تكميل مي‌گردد و در بين داوطلبين آزاد در شرايط مساوي اولويت با اعضاي غيرهيأت علمي شاغل دردانشگاههاي علوم پزشكي خواهد بود.
تبصره 3: در بين داوطلبين هيأت علمي در شرايط مساوي، اولويت با اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي مي¬باشد.
تبصره 4: ارائه موافقت دانشگاه براي استفاده از سهميه اعضاي هيأت علمي الزامي است.
تبصره 5: پذيرفته‌شدگان عضو هيات‌علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها موظف به سپردن تعهد محضري خاص به ميزان سه برابر مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام خواهند بود. (فرم شماره 2)
تبصره 6: داوطلبين آزاد در صورت پذيرفته شدن در اين دوره مي توانند با پرداخت شهريه مجاز به ثبت¬نام طي دوره آموزشي مي باشند و دوره آموزشي را شروع كنند و نيازي به سپردن تعهد خدمت نخواهد بود.
توجه: اعضاي هيأت علمي كه در بخش تربيت كننده دستيار فلوشيپ فعاليت دارند مجاز به ثبت نام در همان برنامه فلوشيپ درهمان دانشگاه نمي باشند. اين افراد مي توانند در ساير برنامه هاي فلوشيپ كه در بخشهاي ديگر اجرا مي گردد ثبت نام و در آزمون مربوطه شركت نمايند.
4 - كاركنان رسمي وزارتخانه ها، سازمانها و يا نهادها در اين دوره منحصراً در صورت موافقت سازمان متبوع بصورت داوطلب آزاد در آزمون شركت نموده و در صورت پذيرش با پرداخت شهريه مجاز به ادامه تحصيل مي باشند و مورد پذيرش قرار مي گيرند. (فرم شماره 3)
5- نظر به اينکه تاريخ ثبت نام و روز برگزاري آزمون در کليه دانشگاههاي برگزار کننده بطور همزمان صورت
مي¬پذيرد هر داوطلب فقط مي تواند در يک رشته، در يک دانشگاه ثبت نام نمايد. ثبت نام خارج از مفاد اين بند، موجب حذف از روند پذيرش در اين دوره خواهد شد .
6-  پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.
7-  متقاضيان واجد شرايط شرکت در آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي مي توانند با رعايت مقررات مندرج در آئين نامه مربوطه ، در رشته هايي که ظرفيت آنان براي پذيرش ارديبهشت ماه 1391 مشخص و تعيين شده است از روز دوشنبه مورخ 28/12/1390 لغايت چهارشنبه مورخ 29/12/1390 به دانشگاه برگزار کننده آزمون مراجعه و اقدام به ثبت نام نمايند.
8- لازم است دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مجري آزمون فرم ثبت¬نام و در صورت لزوم آخرين مصوبات و آئين نامه دوره هاي تکميلي تخصصي مورد تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي را به تعداد متقاضيان تکثير و در اختيار کليه داوطلبان قرار دهند تا با آگاهي کامل از مفاد آن ثبت نام صورت پذيرد.
9- فرم هاي ارسالي بايد با دقت و بطور خوانا تکميل شده و همراه با کليه مدارک ثبت نامي تا تاريخ
20/01/1391 توسط نماينده محترم دانشگاه مجري به دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي تحويل و رسيد دريافت گردد. دبيرخانه در مورد مدارکي که بعد از تاريخ فوق واصل گردد مسئول نمي باشد.
10- با توجه به اينکه فرم هاي ثبت نامي و کليه مدارک تحويل دبيرخانه مي گردد، لازم است دانشگاهها جهت هماهنگي بعدي با داوطلب از تصوير فرم ثبت نامي متقاضيان يک نسخه در اختيار داشته باشند تا در جهت رفع هرگونه نواقص اعلام شده از سوي دبيرخانه مسئولين محترم ثبت نام بتوانند با داوطلب تماس حاصل نمايند.
11- مهلت ثبت نام قابل تمديد نمي باشد.
12- لازم است مشخصات هر داوطلب براساس شناسنامه در فرم تقاضانامه پيوست درج گردد.
13- تاريخ توزيع کارت در محل هاي مشخص شده و آزمون مي بايست توسط دانشگاه برگزار کننده آزمون جهت اطلاع داوطلبان اعلام گردد.
14- ليست اسامي افراد واجد شرايط جهت صدور كارت ورود به جلسه امتحان تا تاريخ 25/02/1391 از سوي دبيرخانه به دانشگاه محل ثبت نام ارسال خواهد شد.
15-آزمون كتبي پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 28/02/1391 و آزمون شفاهي روز جمعه مورخ 29/02/1391 و شنبه 30/02/1391 در کليه رشته هاي اعلام شده و در مراکزي که دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني داراي مجوز آموزشي اعلام ظرفيت نموده اند برگزار مي شود.
16- لازم است دانشگاهها پس از برگزاري آزمون ليستهاي ارسالي از سوي دبيرخانه را بطور کامل و خوانا با درج نمرات كتبي و شفاهي(کتبي از 100 و شفاهي بصورت آسكي از 100) و را تکميل نموده و ظرف مدت 2 هفته بعد از برگزاري به اين دبيرخانه ارائه نمايند،ازاعلام نتايج قبول ومردود درجلو اسامي جدا" خوداري فرمائيد .نتيجه نهايي بارعايت مقررات ازسوي اين دبيرخانه تعيين ومتعاقبا به دانشگاههاي محل آموزش اعلام مي گردد.
17- مدارک مورد نياز جهت ثبت نام و شرکت در آزمون:
1/17- تصوير حكم استادياري متقاضيان عضو هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور.
2/17- تكميل فرم شماره 2 جهت اعضاي هيأت علمي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور.
3/17- تصوير دانشنامه تخصصي و يا گواهي موفقيت در آزمون دانشنامه تخصصي و يا هرگونه مدركي كه مؤيد دارا بودن دانشنامه تخصصي رشته پيشنياز باشد.
4/17- تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافي براي آقايان
تبصره 1: کلمه معافي به مفهوم معافيت دائم مي باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشکي و يا کفالت با مسئوليت خود مي توانند در آزمون پذيرش شرکت نمايند. بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام وظيفه اين وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد گرفت.
تبصره 2: داوطلباني که در حال انجام خدمت قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام آوران بهداشت ميباشند در صورت ارائه گواهي مبني بر اينکه مدت سربازي آنان تا تاريخ 31 شهريور ماه 1391 به اتمام خواهد رسيد مجاز به شرکت در آزمون پذيرش فلو خواهند بود.
تبصره 3: آن دسته از متقاضياني که بعنوان ماده يک قانون نحوه تامين اعضاي هيات علمي مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاههاي علوم پزشکي مي¬باشند در صورتي که تا تاريخ 31 شهريور ماه 1391 حداقل معادل طول دوره خدمت وظيفه مصوب ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح را گذرانده باشند مي توانند بطور مشروط در آزمون ارديبهشت ماه ثبت نام و شرکت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام وظيفه طبق مقررات شروع به آموزش نمايند.
تبصره 4: ازميان حائزين رتبه هاي اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصي هر رشته پيشنياز در هر سال تحصيلي، در صورتيكه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند با رعايت ساير شرايط مندرج در آئين نامه مي توانند بطور مشروط در آزمون ارديبهشت ماه ثبت نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از ماده يك قانون نحوه تامين اعضاء هيأت علمي تا تاريخ 31 شهريور ماه 1391 از خدمت ترخيص شده، شروع به آموزش نمايند.
5/17- پزشكان متقاضي، با ارائه گواهي صادره از سوي معاونت درمان وزارت متبوع مي توانند در اين آزمون شركت نمايند و در صورت پذيرفته شدن و جهت شروع دوره مي بايستي حداكثر تا 25 شهريور ماه 1391 كليه تعهدات خود را به اتمام رسانده باشند. بديهي است صدور گواهي مجدد جهت شروع دوره براي پذيرفته شدگان از طرف آن معاونت الزامي است و هرگونه قطع ارتباط پزشكان با دانشگاههاي محل خدمت قبل از پايان تعهدات منجر به عدم صدور گواهي مربوطه خواهد بود. لازم به ذكر است صدور هرگونه گواهي از آن معاونت منوط به ارائه گواهي كار به روز از طرف پزشكان خواهد بود.
6/17- ارائه 2 قطعه عکس 4× 3 با پشت نويسي کامل و ذکر رشته انتخابي .
7/17- ارائه يک برگ فتوکپي از صفحه اول شناسنامه و در صورت هرگونه تغييري در مندرجات آن، تصوير صفحات مربوطه.
8/17- ارائه يک برگ فتوکپي از كارت ملي
توجه: کليه پذيرفته شدگان دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) موظف مي باشند پس از اعلام قبولي در دوره تا زمان شروع به آموزش در محل خدمتي خود به انجام وظيفه محوله مشغول بوده و اين گروه صرفا" در هنگام شروع به دوره آموزشي با کسب مجوز از معاونت درمان وزارت متبوع مجاز به ترخيص از خدمت مي باشند.
18- کليه مراحل آزمون پذيرش دوره هاي تکميلي تخصصي ارديبهشت ماه تابع مقررات مندرج در آئين نامه
دوره هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) براي شروع دوره مهرماه 1391بوده و مطابق مصوبات نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي انجام مي شود.

دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي

دریافت تقاضانامه ثبت نام آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی

دریافت فرم مربوط به اعضاي هيات علمي و غير هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

دریافت فرم مربوط به مستخدمين ساير وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها 


*کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد*صندوق پستی : 159 کد پستی : 15794-61357