رو عنوان : PreTitle
عنوان : دوم مهرماه رورز پاكسازی درشهرستان شوشتر
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ 
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شوشتر
به مناسبت باز گشایی مدارس دوم مهرماه از طرف فرمانداری شوشترروز نظافت عمومی اعلام شد.به همین مناسبت ،در سطح شهر و خیابان های اصلی پلاكاردهایی در وصف طبیعت و حفظ نظافت از سوی ادارات مختلف شهرستان نصب و همگان به بهداشت و پاكیزگی و حفاظت ازآن ترغیب شدند.