دوشنبه, 11 مرداد 1400
  • English
  • ساعت : ۲۱:۴:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 890
به اطلاع افراد متقاضی استفاده از امتیاز خدمت در واحدها و بخش های درگیر كرونا شاغل در سایر دانشگاه ها می رساند:
آخرین مهلت تحویل فرم های مربوطه برای افرادی که از سایر دانشگاه ها متقاضی استفاده از امتیاز مذکور می باشند، تا تاریخ سه شنبه مورخ 1400/03/18می باشد.

به اطلاع افراد متقاضی استفاده از امتیاز خدمت در واحدها و بخش های درگیر کرونا شاغل در سایر دانشگاه ها می رساند:

آخرین مهلت تحویل فرم های مربوطه برای افرادی که از سایر دانشگاه ها متقاضی استفاده از امتیاز مذکور می باشند، تا تاریخسه شنبه مورخ 1400/03/18می باشد. در صورتیکه فرم مذکور تا تاریخ یاد شده به این دانشگاه ارسال نشود به منزله عدم تائید این امتیاز در دانشگاه محل خدمت فرد تلقی و از نمره نهایی داوطلب کسر خواهد شد و هیچ گونه ادعایی پس از این تاریخ قابل قبول نخواهد بود.

در همین راستا لازم به ذکر است فرم مذکور صرفا از طریق اتوماسیون اداری و با نامه رسمی از دانشگاه محل خدمت داوطلبان اخذ خواهد گردید و نیاز به مراجعه حضوری داوطلبان نیست. لذا ضروری است داوطلبان به منظور بهره مندی از امتیاز فوق و ارسال فرم مربوطه به دانشگاه علوم پزشکی اهواز، این موضوع را از طریق دانشگاه محل خدمت خود پیگیری نمایند.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0